การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อ ข้อมูล
 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
O5
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
ข้อ ข้อมูล
 การดำเนินงาน
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (zip file)
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (zip file)
 การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (zip file)
 การให้บริการและการติดต่อประสานงาน*
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (zip file)
O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 E-Service
หมายเหตุ: *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อ ข้อมูล
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อ ข้อมูล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (zip file)
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (zip file)
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม (zip file)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
ข้อ ข้อมูล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (zip file)
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (zip file)
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 
ข้อ ข้อมูล
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (zip file)
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (zip file)
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (zip file)
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (zip file)
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (zip file)
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ข้อ ข้อมูล
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนการป้องกันการทุจริต (zip file)
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (zip file)
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (zip file)
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (zip file)

 
 
Page view : 282