นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ศูนย์ฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้ 

คำนิยาม
     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
     “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
      ศูนย์ฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เท่านั้น โดยจัดเก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโดยตรง และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
       ศูนย์ฯ จะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  2.1 เมื่อท่านขอใช้บริการดูข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
       2.1.1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น
       2.1.2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เป็นต้น
       2.1.3. ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
  2.2. เมื่อท่านขอใช้บริการส่งเอกสารสมัครงาน ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
       2.2.1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น
       2.2.2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
  2.3. เมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
       2.3.1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ เป็นต้น
       2.3.2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
       2.3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
  2.4. เมื่อท่านขอใช้บริการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
       2.4.1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น
       2.4.2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
       2.4.3. ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

 3. คุกกี้
       ศูนย์ฯ มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

 4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  4.1. ในกรณีที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  4.2. หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้ศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามคำขอรับบริการของท่านที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  5.1. ศูนย์ฯ จะประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและศูนย์ฯดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาตได้

 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
      ศูนย์ฯ จะไม่เปิดเผย หรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

 7. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       ศูนย์ฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึง การทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  8.1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  8.2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
  8.3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  8.4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
  8.5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  8.6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
  8.7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
       ท่านสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hotline@tcels.or.th โดยศูนย์ฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำร้องดังกล่าว

 9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       ศูนย์ฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยศูนย์ฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

 10. ช่องทางการติดต่อ
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
       เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
       โทรศัพท์ 02 644 5499
       โทรสาร 02 644 9538
       อีเมล์ hotline@tcels.or.th