ภาพรวมตลาดสเต็มเซลล์ทั่วโลก

22/04/2562
          ในปี ค.ศ. 2016 ตลาดสเต็มเซลล์มีมูลค่าราว 6.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ และได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 15.63 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2025 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 9.2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปัจจัยที่ทำให้ตลาดดังกล่าวมีการเติบโตได้แก่ การขยายขอบเขตงานวิจัยเพื่อให้สามารถนำผลการทดลองทางคลินิกไปพัฒนาการรักษาโรคต่างๆ และการค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสเต็มเซลล์จากมนุษย์ของนักวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการผลิตสเต็มเซลล์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบศักยภาพในการจัดการโรค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ในอนาคต
Page view : 1337