ดร.พัชราภรณ์ วงษา

ดร.พัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
โภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 126 อีเมล patcharaporn@tcels.or.th
Page view : 1558