แนวโน้มตลาดเซลล์ และยีนบำบัด

08/01/2563
          ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการทำวิจัยด้าน genomic หรือ genetic หรือเซลล์และยีนบำบัดในขั้นตอน clinical trial จำนวนประมาณ 2,000 คนในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งกระจายตามสาขาต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคที่เกิดจากพันธุกรรม การถอดรหัสจีโนมของคนไทย เป็นต้น โดยองค์ความรู้จากการถอดรหัสจีโนมนั้น นับเป็นองค์ความรู้ที่ต้องนำไปใช้เพื่อวินิจฉัยโรค เพื่อทำวิจัยในการใช้เซลล์และยีนบำบัด และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ต่อไป

Page view : 877