ข่าวสารการลงทุน

29/03/2565
ดีพเทคสตาร์ทอัพทางการแพทย์ “ReLIFE” ก่อตั้งโดยทีมนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเนื้อเยื่อและจักษุแพทย์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าเป็นบริษัทแรกของโลกที่สามารถสร้าง “กระจกตาเทียมชีวภาพ” ทดแทนกระจกตาบริจาคที่ขาดแคลน และมอบชีวิตใหม่ให้กับคนไข้ได้สำเร็จ ประเดิมบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จด้วยทุนสนับสนุน Seed funds 50 ล้านบาทจากบริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (Fruita Biomed) เพื่อเตรียมนำผลงานวิจัยเข้าสู่การวิจัยในคน เฟสแรก
29/03/2565
ปัจจุบันสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ โรคมะเร็ง และโรคเอดส์ ขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วและหากพิจารณาถึงวงจรการเจ็บป่วยจะพบว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคส่วนใหญ่คือกว่า 80%  เกิดจากความไม่สมดุลของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
29/03/2565
SNI เหนือกว่าการมุ่งเน้นเรื่อง Product Innovation เรายังพร้อมเป็นแรงผลักดันเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการเพาะปลูกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ หวังก้าวไปอย่างยั่งยืนพร้อมกับผู้ปลูก เน้นสร้างนวัตกรรม และเสริมความรู้วิชาการ กับเกษตรกรผู้ปลูกใน 25 จังหวัดช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต พร้อมโชว์ผลงานการปลูกกัญชงบนพื้นที่กว่า 30 ไร่
29/03/2565
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ได้เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลเฮลธ์แคร์กลุ่มแรกๆ ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
29/03/2565
“โรงพยาบาลนวเวช” เปิดโรดแมปสร้างการเติบโตปี 2565 ชูนโยบาย “Customer is Key” เดินหน้าดูแลสุขภาพทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ มอบบริการที่ดีมีความเหมาะสมกับราคา รวมทั้งมุ่งหน้ายกระดับทางการแพทย์ ผลักดันศักยภาพศูนย์เฉพาะทาง พร้อมจัดตั้งศูนย์เมตาเวิร์ส (Metaverse Center) เพื่อส่งเสริมการรักษาโรคที่มีความสลับซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
29/03/2565
บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด และ เครือโรงพยาบาลพานาซี  ประกาศมุ่งเป้าผู้นำในด้านโรคหัวใจ เปิดตัวศูนย์หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเฉพาะทางขึ้นทั้งสองสาขา  ดันเครือ รพ.พานาซี เป็น Top of mind เรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยไม่ผ่าตัด และศูนย์กลางฟื้นฟูรักษาด้านสุขภาพทางเพศเพื่อคนไทยโดยไม่ต้องผ่าตัด
29/03/2565
ศูนย์วิจัยกรุงศรีประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 2564- 2565 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนแม้ว่าความรุนแรงมีแนวโน้มน้อยลงก็ตาม รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุม Life with covid
25/02/2565
เสาวภา ยุววุฑโฒ ที่ปรึกษาโปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดเผยว่า สวทช.เป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยเป้าหมายสำคัญของสวทช. คือการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินงานให้เกิดผล ตอบโจทย์ไปสู่การใช้งานจริง ในรูปแบบ BCG economy Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำทางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ
25/02/2565
เนื่องในวันมะเร็งโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ตำรับยาแก้ไข้ผอมเหลือง ตำรับยาแก้ลม แก้เส้น น้ำมันสนั่นไตรภพ ตำรับยาอัมฤตย์โอสถ น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา บูรณาการร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลักธรรมานามัย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับประคอง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย
25/02/2565
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ว 78) และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง จัดประชุมเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ฉบับปรับปรุงปี 2565 โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมกว่า 3,000 คน
1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2802