คณะกรรมการและผู้บริหาร

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง

พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหาร

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหาร

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจและการลงทุน

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจและการลงทุน

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

คณะอนุกรรมการเทคนิควิชาการ

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

คณะอนุกรรมด้านกฎหมาย

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ประธานอนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช
กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางวนัสนันท์ ทองมีสี กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวนุสรา วิมานันท์ เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ แสงจันทร์

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์
และบริหารองค์กร

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
และนวัตกรรม

นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านงบประมาณ การเงิน
และการตรวจสอบ

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
เภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

นางพัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และเสริมอาหาร

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนคร
และสารสนเทศชีวการแพทย์

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชี
และพัสดุ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กิจการองค์กร

น.ส.นุสรา วิมานันท์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นายกำจร พลางกูร

ที่ปรึกษา

นางวิภาดา พรหมมาณพ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการพัฒนาองค์กร
ระบบงานและทรัพยากรบุคคล

Page view : 14854