น.ส.ชรีย์พร ภูมา

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 118 อีเมล chareeporn@tcels.or.th
Page view : 789