ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

14/03/2024
Asset-3-(1).jpg


ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3)
ประจำปีงบประมาณ 2567


 

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

 • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่เปิดรับ

 

แผนงานย่อยรายประเด็น

F2 (S1P1)       

พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง

 • การยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้าน OECD GLP หรือ GMP รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลของประเทศด้าน ยา ชีววัตถุ และ ATMPs ที่จำเป็น

 • การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง และสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง

 • การต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ATMPs ยาชีววัตถุ       รวมถึงวัคซีนสำหรับการรักษา ในระดับ TRL 7-9

N1 (S1P1)

การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง 

 • การพัฒนางานบริการ หรือนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์จีโนมิกส์ เภสัชพันธุศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง (TRL 7-9) 

 • การสนับสนุนการพัฒนาบริการโภชนพันธุศาสตร์ที่มีมาตรฐานรับรองแปลผลได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

 • การพัฒนางานบริการ หรือนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (TRL 7-9) และพัฒนาระบบนิเวศ (TRL 5-9) ด้าน โภชนพันธุศาสตร์และสุขภาวะ

 • การสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำและการบริการด้านโภชนพันธุศาสตร์

N2 (S1P1)

การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

 • ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา/modified drugs เช่น การศึกษาชีวสมมูลยาสามัญ และยาพัฒนาจากสมุนไพร (ข.3 ข.4) ในระดับคลินิก ตั้งแต่ระยะที่ 2 เพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (TRL 7-8)

 • ส่งเสริมการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients, API) ให้ได้มาตรฐาน (TRL 7-8) 

 
 

การยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

 2. ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ http://nriis.go.th/ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด และแนบทั้งไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS ด้วย
   

กำหนดการที่สำคัญ

 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.)

 2. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนสิงหาคม 2567 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS 

       

***หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์ การมหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2644 5499 กด 1
อีเมล: pmu@tcels.or.th, saraban@tcels.or.th
เว็บไซต์: www.tcels.or.th

Page view : 870