ประกาศ ศลช. เรื่อง ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

16/01/2024
 
TCELS_INFOGRAPHIC.jpg
 

วัตถุประสงค์
          เพื่อสนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ และสังคม รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม

กรอบการสนับสนุนโครงการ
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
          แผนงาน P1 (S1): พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
เป้าหมาย 
          O1 P1: ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเซียนสำหรับวัคซีน ยา สารสกัดสมุนไพร และ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการนำเข้า และสามารถส่งออกได้ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
O2 P1: ประเทศไทยสามารถยกระดับในการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สามารถให้บริการ โดยโรงพยาบาลในประเทศได้อย่างแพร่หลาย โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

แผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (Flagship)
F2 (S1P1):
 พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products;ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง
ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

ขอบเขตงานที่สนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ์

แผนงานย่อยรายประเด็น : [RU] การเร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไทย ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงสากลและสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ
     1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองทะเบียนผลิตภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถขยายผลสู่ตลาดได้ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ

แผนงานย่อยรายประเด็น : [RU] การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพสู่การใช้ประโยชน์ในกองทุนสุขภาพภาครัฐ
     1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสามารถเข้าสู่กองทุนสุขภาพภาครัฐได้
     2. สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าสู่การขยายผลในกองทุนสุขภาพภาครัฐ
     3. สนับสนุนให้เกิดระบบและกลไก เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไทย เข้าสู่กองทุนสุขภาพภาครัฐ

KR6 P1: จำนวนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง
มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและจำหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือสามารถทดแทนการนำเข้า โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (25 รายการ ในช่วงปี 2566 - 2570)

ผู้ประสานงาน
1. น.ส. สิริภัทร สุมนาพันธุ์ โทรศั พท์: 0 2644 5499 ต่อ 128
Email: siripat@tcels.or.th

2. นายพีรภัทร พลเยี่ยม โทรศั พท์: 0 2644 5499 ต่อ 109
Email: peerapat@tcels.or.th

 

แผนงานย่อย (Non Flagship)
N2 (S1P1): การสร้างความสามารถและยกระดับการให้ บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

ขอบเขตงานที่สนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ์

แผนงานย่อยรายประเด็น : [RU] การเร่งรัดขับเคลื่อนบริการการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
     1. สนับสนุนการขยายผลของงานบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ การแพทย์แม่นยำ หรือ บริการตรวจวินิจฉัยข้อมูลชีวสารสนเทศทางการแพทย์จีโนมิกส์

KR4 P1: ประเทศไทยมีการให้บริการการแพทย์จี
โนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เพิ่มขึ้น 10 รายการ
(ใน 5 ปี พ.ศ. 2566-2570)

ผู้ประสานงาน
1. ดร. ทัตพร คงครองทอง โทรศั พท์: 0 2644 5499 ต่อ 143
Email: tatphon@tcels.or.th


 

แผนงานย่อย (Non Flagship)
N2 (S1P1): การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

ขอบเขตงานที่สนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ์

แผนงานย่อยรายประเด็น : [RU] การเร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตยา สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ได้มาตรฐานสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
     1. สนับสนุนกลุ่มนวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง* ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ทะเบียน อย. หรือเทียบเท่า ให้มีความพร้อมในการวางจำหน่ายและออกสู่ตลาดได้
     2. ยกระดับกลุ่มนวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง*
ให้สามารถขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
     3. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมุนไพร สู่การปฏิบัติใช้

หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผลิตภัณฑ์ตามคำนิยามของพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้แก่ กลุ่ม ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร ประกอบด้วย ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา (ข.3) ยาจากสมุนไพรใหม่ (ข.4) และกลุ่ม ค. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ค.3) เวชสำอางสมุนไพร (ค.4) และ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) และ เครื่องสำอาง ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น พัฒนาจากสารสกัดธรรมชาติ/สมุนไพร ที่มีผลทดสอบทางคลินิกตามมาตรฐาน ICH-GCP เพื่อเตรียมขยายตลาดต่างประเทศ  

KR5 P1: มูลค่าการขาย สารสกัดสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่พัฒนา
และผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (1,000 ล้านบาท
ในช่วงปี 2566 - 2570)  

ผู้ประสานงาน
1. น.ส. พัทธมน ธาราพรรค์ โทรศั พท์: 0 2644 5499 ต่อ 220
Email: pattamon@tcels.or.th

2. น.ส. จิราพรรณ น้ำ สา โทรศั พท์: 0 2644 5499 ต่อ 217
Email: jiraphan@tcels.or.th


 

ระยะเวลาการสนับสนุนโครงการ
          ระยะเวลาการสนับสนุนโครงการ 1 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ศลช.

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการและเงื่อนไข
          โปรดศึกษารายละเอียดตามคู่มือการสนับสนุนโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
          ศลช. จัดให้มีการประเมินและพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลัก และผลประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และสุขภาพเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของ ศลช. ถือเป็นที่สิ้นสุดการยื่นข้อเสนอโครงการ
          1. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ ศลช. โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.tcels.or.th
          2. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th และกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS  


กำหนดการที่สำคัญ
          1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
          2. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนเมษายน 2567 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. www.tcels.or.th เท่านั้น

          *หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์ การมหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2644 5499 กด 1
อีเมล: pmu@tcels.or.th, saraban@tcels.or.th
เว็บไซต์: www.tcels.or.th

 
 
 
 
 
Page view : 2256