ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

18/09/2566
banner-รอบ-2-แก้ไข-(1).jpg
 

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 

 • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่เปิดรับ

 

แผนงานย่อยรายประเด็น

F2 (S1P1)

พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง

 • การยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้าน OECD GLP หรือ GMP

 • การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ ATMPs

 •  การต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ATMPs และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัคซีนสำหรับการรักษา

N1 (S1P1)

การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

 • การสนับสนุนการพัฒนาบริการโภชนพันธุศาสตร์ที่มีมาตรฐานรับรองแปลผลได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

 • พัฒนางานบริการหรือนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบนิเวศ ด้านโภชนพันธุศาสตร์และสุขภาวะ

 • สนับสนุนการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำและการบริการด้านโภชนพันธุศาสตร์

N2 (S1P1)

การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

 • ผลิตผลิตภัณฑ์ยา/modified drugs หรือยาที่พัฒนาจากสมุนไพรในระดับคลินิกเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

การยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

 2. ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ http://nriis.go.th/ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด และแนบทั้งไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS ด้วย 

กำหนดการที่สำคัญ

 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)

 2. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน ธันวาคม 2566 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIISหมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Page view : 1045