ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)

15/03/2023

          ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และปิดรับข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น 
          ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา ตามกรอบแผนงาน    ดังเอกสารแนบท้าย  และจะประสานงานกับหัวหน้าโครงการ เพื่อจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุน สำหรับข้อเสนอโครงการที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะส่งหนังสือภายนอกและประสานแจ้งไปยังหัวหน้าโครงการให้รับทราบ ต่อไป
           อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หากได้รับอนุมัติแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
 

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ

 

Page view : 931