" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์       รับสมัคร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้      

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เสนอราคาจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้  

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทั่วไป

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทั่วไป นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทั่วไป

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทั่วไป นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์ยา

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์ยา นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ