" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand " ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์       รับสมัคร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้      

อ่านต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์       รับสมัคร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้      

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการ

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการ นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รัการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออาวุโส

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออาวุโส นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ผลสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจจ่าย

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจจ่าย นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอแจ้งผลสอบข้อเขียนตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

ประกาศเสนอราคาจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่การเงิน"

        ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ประกาศเสนอราคาจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่การเงิน" โดยมีรายละเอียดดังนี้...

 

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจจ่าย

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจจ่าย นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ