" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

Drugs and Natural Products

โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ไข้เลือดออกเป็นโรคร้ายที่ยังไม่มีวัคซีนรักษา ระบาดไปกว่า 300 ประทศทั่วโลกและมีผู้เสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรคนี้ 2,500 ล้านคน ทั่วโลก นักวิจัยไทยมีบทบาทสำคัญในการคิดค้น และวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับระดับโลก จากผลสำเร็จดังกล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการ จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการต่อยอดงานวิจัย ผลักดันไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมกับพัฒนามาตรฐานการผลิต GMP

โครงการเภสัชพันธุศาสตร์

เป็นโครงการศึกษาการตอบสนองต่อยาที่สัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษา 5 กลุ่มโรคทางกาย คือ

  • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia)
  • โรคธาลัสซีเมีย
  • โรคมะเร็งก้อนแข็งที่มีภาวะบกพร่องของเอนไซม์
  • โรคเอดส์...

อ่านต่อ

โครงการสารสกัดจากน้ำยางพารา

เป็นโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพานิชย์และอุตสาหกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวจากสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากน้ำยางพารา และนำออกสู่ตลาดจนเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังได้ประสานต่อไปยังภาคธุรกิจ จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวเคมีจากน้ำยางพาราสำหรับเวชสำอาง ได้ 4 ชนิดได้แก hb Extract จากน้ำยางพาราซึ่งมีมูลค่าสูง พร้อมนำไปผสมเป็นเครื่องสำอางต่อไป

Medical Devices

โครงการด้านการลงทุน

เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีนโยบายชัดเจนว่าให้ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ปี 2550 ประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ส่งเสริมกิจการเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิตที่ใช้ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโลยีชีวภาพแห่งชาติยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดวงเงินในทุกเขตที่ตั้ง ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาจะได้รับการยกเว้นภาษีโครงการลงทุน 3 ปี ที่ผ่านมาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บีโอไอ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธุรกิจที่...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง

เนื่องจาก Recombinant Human Growth hormone (rhGH) เป็นสารชีวภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงคิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 200-300 ล้านบาท ประกอบกับคนไทยสามารถตัดต่อพันธุกรรมลงบนจุลินทรีย์และสามารถผลิตโปรตีนที่ต้องการได้ แต่ยังไม่มีผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC),มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าปรับปรุงต้นแบบกระบวนการผลิตจากระดับ lab scale ถึงระดับต้นแบบการผลิตจริง ในกระบวนการผลิตแบบ GMP เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทดแทนการนำเข้าได้

โครงการจัดทำศูนย์บริหารจัดการความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์

เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานข้อมูล TCELS จึงได้จัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว รวบรวมข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตั้งแต่การหาข้อมูลผู้ประกอบการ นักวิจัย งานวิจัย แหล่งทุน รวมทั้งข้อมูลด้านการขออนุมัติต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือทางข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ TCELS ยังได้ตั้ง Front Office เพื่อบริการในลักษณะ One Stop Service หากท่านสนใจติดต่อเราได้ที่ www.tcels.or.th

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

          ‘หุ่นยนต์ทางการแพทย์’ เริ่มมีบทบาทสำคัญในระบบบริการสุขภาพ ทั้งในด้านการวินิจฉัยและการรักษา การลดความผิดพลาดทางการแพทย์ และการเพิ่มคุณภาพและความคุ้มค่าของการให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้จากการคาดการณ์ตลาดหุ่นยนต์จะมีมูลค่าถึง 66.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2568 โดยเฉพาะตลาดของ Personal and Service Robots จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553* การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ถือเป็นเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ภายใต้นโยบาย flagship ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

อ่านต่อ

Medical Services

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ยกระดับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตรขึ้นสู่ระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงทรัพยากรบุคคลที่ต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากลด้วย โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาใน 3 ส่วนคือ

  • การวิจัยก่อนคลินิกสามารถจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อการผลิตและบริการ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาจนสามารถผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล...

อ่านต่อ

โครงการเวชนคร หรือ Medicopolis จัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่ของประเทศไทย

โครงการนี้เกิดจากแนวคิดของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับเครือข่าย ในการจัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเขตให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อบูรณาการการวิจัยและพัฒนายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ...

อ่านต่อ

Center for Cell & Gene Therapy