" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

การส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒
เปิดรับข้อเสนอโครงบัดนี้ - 31 มิถุนายน 2561

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ได้ดำเนินการ และอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้การสนับสนุนสามารถเข้าสู่ธุรกิจหรือระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
              ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เห็นควรส่งเสริมให้นักวิจัย นวัตกรรม และภาคธุรกิจ ได้เข้าใจ กลไกและ     ได้สร้างเสริมประสบการณ์นำผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ อาหารเสริมทางการแพทย์ เป็นต้น ตลอดจนมีความรู้ในด้านการวิเคราะห์ การเงิน การตลาด และการลงทุน
            โดยการจัดกิจกรรม Business matching เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน โดยมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งการอบรมการนำเสนอแบบมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ และนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ สำหรับสร้างความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีความร่วมมือในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.), สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และในปีนี้ ได้เปิดโอกาส รับผลงานวิจัยจากทุกหน่วยงาน ไม่จำกัดสังกัด เพื่อเปิดกว้างให้ได้โครงการเข้าร่วมที่หลากหลายมากขึ้น 
         ในโอกาสการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ นี้ ได้กำหนดการเปิดรับโครงการเข้ารับการพิจารณาเสนอผลงานและจับคู่ธรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ การจัดงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จะมีขึ้นใน
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๕๔๙๙ ต่อ ๑๒๙ อีเมลล์ rungtiwa@tcels.or.th  

 

Download ใบสมัครได้ที่นี่.....