" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

TCELS ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 17.00 น.

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
หรือ TCELS ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก SME, Startup เพื่อคัดเลือกผู้ชนะที่จะได้รับ
การสนับสนุนการทดสอบความปลอดภัยเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์สากล
เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังทำให้ประชาชนได้ใช้เครื่องสำอาง
ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล