" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

Thailand Life Sciences Contest 2018
รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

กำหนดการโครงการ Thailand Life Sciences Contest 2018

 •      เรียนเชิญบุคคล หรือผู้ประกอบการ Startup ร่วมส่งแผนธุรกิจที่มีการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา  สมุนไพร  อาหารเสริม  เครื่องสำอาง  เครื่องมือแพทย์  วัสดุทางการแพทย์ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
 •  
 •      ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น เงินสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ (Seed funding) มูลค่า 200,000 บาท รวม 10 รางวัล  และสิทธิอบรม-คำปรึกษา สร้างเครือข่ายขยายตลาด จากนักปั้น Startup ระดับโลก 7 รางวัล  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ TCELS เห็นสมควร)
 • ระยะเวลาการรับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 •         Download ใบสมัคร  Word file,   PDF  file
 • - เงื่อนไขผู้สมัคร :  จะต้องเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่เกิน 3 ปี (จดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559) หรือทีม Startup ที่ยังไม่จัดตั้งบริษัท แต่สามารถส่งรายละเอียดแผนการพัฒนาธุรกิจเข้าประกวดได้ โดยต้องมีสินค้า หรือบริการที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ (การแพทย์และสุขภาพ) มาประยุกต์ใช้ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต
 •  
 • - ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 20 ทีม : เดือนมิถุนายน 2561 ทาง www.tcels.or.th และ E-mail ทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
 •  
 • - อบรมทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดสากลผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม: ระยะเวลา 3 วันระหว่างเดือนมิถุนายน -  กรกฎาคม 2561 (สถานที่โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้า จ.กรุงเทพฯ จะแจ้งรายละเอียดในภายหลัง) ในหัวข้อการอบรมที่สำคัญ ได้แก่
  • เทคนิคการ Pitching ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
  • กลยุทธ์ทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ทางด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อขยายตลาด
  • การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านชีววิทยาศาสตร์
 • - ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและอบรม นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง)
 •  
 • - ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล : กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง)
 •  
 • - ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโปรแกรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับสากลจากพันธมิตรของ TCELS : สิงหาคม -  ธันวาคม 2561 (รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง)

 

ช่องทางการรับสมัคร 

 1. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายัง startup2018@tcels.or.th
 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาที่

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) [วงเล็บมุมซองว่าสมัคร Thailand life sciences contest 2018]
                ชั้น 22 อาคารมิว เลขที่ 69  ถนนวิภาวดีรังสิต 
                แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองในวัน-เวลาราชการที่

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
                ชั้น 22 อาคารมิว เลขที่ 69  ถนนวิภาวดีรังสิต 
                แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400