" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

TCELS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์"
31 ตุลาคม 2560

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมชมภาพยนตร์และหนังสั้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ อาการ สาเหตุ การดำเนินโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วม Workshop กิจกรรมกลุ่ม โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ

ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนัฐพัชร์ แซ่เล้า โทร. 081 835 7115 / 086 369 2628  หรือ คุณศรีสกุล ชมสวัสดิ์ โทร. 02 256 4445 / 02 256 4298 ต่อ 14 (ในเวลาราชการ 09.00 – 17.00 น.)