" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

ฐานข้อมูลตัวเลขต้องรู้ เรื่องสาธารณสุข 2558-2559
Alpha Research

ตัวเลขต้องรู้ เรื่องสาธารณสุข 2558-2559 

                ขอต้อนรับสู่    ข้อมูลตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข   2558 - 2559      ข้อมูลนี้พัฒนามาจากหนังสือ Thailand Public Health และหนังสือ ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หนังสือทั้ง 2 เล่ม เป็นหนังสือที่ให้ความสะดวกแก่นักวิจัย นักธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในการค้นหาสถิติตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ที่รวบรวมและจัดพิมพ์โดยส่วนราชการได้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (TCELS) ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Alpha Research โดยเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา รวบรวม และนำเสนอฐานข้อมูลสถิติทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งาน การอ้างอิง สำหรับนักวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไป โดยได้นำเสนอในรูปแบบที่กระชับ สะดวก และง่ายในการทำความเข้าใจ

                ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

                ส่วนที่ 1 :  อารัมภบท

                ส่วนที่ 2 :  ตัวเลขสำคัญของจังหวัด

                ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลรายจังหวัด

                               ที่อยู่ของส่วนราชการและหน่วยงานด้านสาธารณสุข

 

ส่วนที่ 1 : อารัมภบท 

                1. ข้อแนะนำในการใช้หนังสือ      

                2. แผนที่ประเทศไทย  

                3. การแบ่งส่วนการปกครองของประเทศไทย  

                4. คำศัพท์  

                5. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  

                6. แหล่งที่มาของข้อมูล  

           

               

           

           

           

           

           

ส่วนที่ 2 : ตัวเลขสำคัญของจังหวัด 

                1. เมืองไทยในหนึ่งนาที 

                2. ตัวชี้วัดทางสาธารณสุขของประเทศไทย  

                3. จุดเด่นของสถิติสาธารณสุข  

                4. ประชากร  

                5. การคาดการประมาณการประชากร 

                6. การเกิดมีชีพ  

                7. สาเหตุการป่วย  

                8. สาเหตุการตาย  

                9. การตาย  

                10. การตายของทารกและมารดา  

                11. บุคลากรทางการแพทย์  

                12. โรงพยาบาล 

                13. งบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุข

                14. อื่นๆ

                                - ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)                                   

                                - ประกันสังคม  

               

           

              

              

              

              

             

              

              

              

            

            

            

            

           

 

            

                     

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลรายจังหวัด 

                1. กรุงเทพมหานคร  

                2. ปริมณฑล

                3. ภาคกลาง

                4. ภาคตะวันออก

                5. ภาคตะวันตก

                6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                7. ภาคเหนือ

                8. ภาคใต้

                         

           

           

           

           

             

           

           

           

 

ที่อยู่ส่วนราชการและหน่วยงานด้านสาธารณสุข