" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

                       แผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

Attachment Size 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน) 474 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 1.02 MB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 650 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 1.25 MB

 

                                         แผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

Attachment Size 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 320 KB
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างจัดงาน Thai Tech EXPO 2017) 300 KB
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 1.47 MB
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2559 877 KB
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2559 537 KB
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2559 425 KB
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 390 KB
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560 636 KB
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2560 637 KB
- วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2559 2.02 MB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 1097 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 969 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 348 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 607 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 396 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 333 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 1.64 MB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 986 KB
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 1.23 MB

 

                     แผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

Attachment Size 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559       1.52 MB    
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559            3.08 MB        
- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559           8.92 MB
- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559                5.15 MB     

                              

                          แผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 

Attachment Size  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558             0.67 MB      
- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558    1.30 MB