" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

พันธกิจ

 • ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
 • ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
 • ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ

ภาพรวมองค์กร

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 67 ล้านคน  ประเทศไทยจึงอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 70% ของประชากรมีอายุระหว่าง 15-64 ปี ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใสอย่างมาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 35 ของโลก

อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ชั้นนำ...

อ่านต่อ

ค่านิยม

 • ความเป็นมืออาชีพ
 • หลักแห่งความรับผิดชอบ
 • การบริการด้วยหัวใจ
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • หลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์
 • การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
 • คิดแบบชนะ ชนะ
 • เปิดใจรับฟัง

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

ข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร โดยนำรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงาน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และจัดเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนที่เข้ามาตรวจค้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และให้บริการแก่ประชาชนที่จะมาตรวจค้นข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(1)(2)(3)(4) มาตรา 9(3)(4)(5) รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.

สอบถามข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
โทร: 0-2644-5499 ต่อ 1, โทรสาร: 0-2644-9538

อ่านต่อ

แผนบริหารความต่อเนื่องของศูนย์ฯ

          แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทำขึ้น เพื่อให้ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)” สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการ   ได้อย่างต่อเนื่อง

          การที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิก<<<

โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

สัญญาของเรา

 • การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การผนึกกำลังทางการเงิน
 • ต้นแบบนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา
 • ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ใหม่ ๆ
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จุดแข็งของเรา

 • ความไว้วางใจจาก(คู่ค้า/พันธมิตร)ทั้งในและต่างประเทศ
 • ความเชี่ยวชาญของทีมงานมืออาชีพ
 • ประสบการณ์ที่หลากหลายในนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน
 • วิสัยทัศน์ในอนาคตของการขยายขอบเขตของเครือข่าย
 • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลายของประเทศไทย

เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้บริหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

1. นายนเรศ ดำรงชัย
ผู้อำนวยการ
2. นายศิรศักดิ์ เทพาคำ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม
3. นางวิภาดา พรหมมานพ
รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์
และบริหารองค์กร
4. น.ส.อารีญา ภาคาหาญ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ 
5. นางปัทมา แก้วสีปลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
6. นายภุชงค์ โอสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
7. น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
8. นางพัชราภรณ์ วงษา
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
และการลงทุน
9. น.ส.ชรีย์พร ภูมา
ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร                                                                    เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางแพทย์
10. น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม
ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์ยา
11. น.ส.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางและอาหารเสริม

 
12. นายวิจิตร ธรานนท์
ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยี                                                    และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

 • 1. รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
      ประธานกรรมการ

      ประวัติ
   
 • 2. ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
      ประวัติ
 • 3. ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ​    ประวัติ
 • 4. ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      ประวัติ
   
 • 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      ประวัติ
   
 • 6. ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      ประวัติ                                                                                                                                   
 • 7. ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      ประวัติ
   
 • 8. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
      กรรมการ
      ประวัติ
   
 • 9. พญ.พรรณิมล  วิปุลากร
  ​    กรรมการ
      ประวัติ                                                     
 • 10. ดร.สมวงษ์    ตระกูลรุ่ง
  ​    กรรมการ
      ประวัติ                                                                    
 • 11. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
  ​    กรรมการ
      ประวัติ                                                                                                                    
 • 12. ดร.นเรศ ดำรงชัย
  ​    กรรมการและเลขานุการ
      ประวัติ
   

ที่ปรึกษา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

 • 1. นายกำจร พลางกูร​
  ที่ปรึกษา