" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

Center for Advanced Medical Robotics

 

การประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018

ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด : https://goo.gl/Q7767L

ฟอร์มข้อเสนอโครงการ : ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          เสนอผลงานสร้างสรรค์ในการสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สนองความต้องการของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ ปิดช่องว่าง และสร้างโอกาสของการพัฒนาบนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและมีโอกาสนำมาใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแสวงหานวัตกรรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์บนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ TCELS ให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยซน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทาง การแพทย์

รางวัลการประกวด*

 1. รางวัลที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
 2. รางวัลที่ 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 3. รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

        บริษัทหรือทีมที่ได้รับรางวัลทั้งสามอันดับ จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมออกบูธแสดงผลงาน และจัดทำแผนธุรกิจที่ TCELS จะจัดให้มีขึ้นในโอกาสต่อไป

* ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

กำหนดการ

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับข้อเสนอแนวคิด

วันที่ 9 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561

**ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561**

แจ้งผลการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อนำเสนอบน เวทีประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานต้นแบบ เช่น วิดีโอ, สไลด์, ไฟล์เสียง ฯลฯ

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

งานประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

                               

ขอบเขตของหุ่นยนต์ทางการแพทย์

        ผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ ครอบคลุมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ใน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด เช่น หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด หุ่นยนต์เสริมการรังสีวินิจฉัย หุ่นยนต์กล้องเอนโดแบบแคปซูล หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์และคัดกรองแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 การฟื้นฟูทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์เสริมสมรรถนะคนพิการ หุ่นยนต์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทางสมอง แขนขาเทียมแบบฉลาด เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 การบริการทางการแพทย์ และการติดตามเฝ้าระวัง เช่น หุ่นยนต์ต้อนรับในโรงพยาบาล หุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หุ่นยนต์นำส่งยา เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ใช้ในการตรวจสารทางเทคนิคการแพทย์ หุ่นยนต์ระดับนาโน หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และระบบการเฝ้าระวังทางไกล (Remote Monitoring System) เป็นต้น

        เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในที่นี้ หมายความครอบคลุมถึงเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ทรัพย์สินทางปัญญา

        ผลงานที่ส่งเช้าประกวดถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างสรรค์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบของการประกวด ภายใต้เงื่อนไขที่จะมีการตกลงกันต่อไป ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีหากพบในภายหลังว่า แนวคิดที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • - ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ และเพศ
 • - สามารถส่งแนวคิดได้ทั้งรายบุคคลและทีม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในแต่ละทีม
 • - ผู้สมัครแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ทีม
 • - แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • - ผู้สมัครสามารถจัดหาผู้สนับสนุนได้ อย่างไรก็ตามหากผลงานผ่านเข้าสู่รอบของการประกวดฃ
 • ผู้สนับสนุน- ต้องยินยอมให้สามารถเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะได้
 • -โครงการที่อยู่ระหว่างรับการสนับสนุนจาก TCELS ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้

กฎกติกาการประกวด

ผลงานที่เสนอต้องเป็นของผู้สมัคร โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น หรือนำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาผลงานที่มีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ทั้งนี้ หากพบในภายหลังการพิจารณาว่ามีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการจะถือว่าการพิจารณาผลงานนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสิน**
               • ความคิดสร้างสรรค์ การมีนวัตกรรม ตอบโจทย์ แก้ปัญหาได้จริง

                • Impact หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มูลค่าและคุณค่าของผลงาน ขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่ผลงานมี                   ศักยภาพในการเข้าถึงและสร้างประโยชน์ได้
               • ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ศักยภาพในการนำผลงานไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 


** การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โครงการจัดการประกวดการขอสงวนสิทธิในการโต้แย้งต่อผลการตัดสินในทุกกรณี

 

 

ขั้นตอนและรูปแบบการประกวด

        ผู้สมัครส่งข้อเสนอผลงานประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามหัวข้อที่กำหนด ความยาวรวมไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาพประกอบ) ในรูปแบบ pdf หรือ doc/docx ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอธิบายที่มาและหลักการคร่าวๆ ของผลงาน พร้อมระบุเทคโนโลยีที่ใช้และกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ และอาจมีข้อมูลเสริมเป็นไฟล์แนบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีขนาดไม่เกิน 50 MB

 • - วิดีโอประกอบความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ avi wmv mov mp4 mpeg หรือ 3gp และไม่ใช้
 • special codecs (coders/decoders) ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้คณะกรรมการไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
 • - ภาพถ่ายผลงานต้นแบบจริงที่นำส่งเข้าประกวด
 • - สไลด์ไม่เกิน 10 สไลด์ ในรูปแบบ pdf หรือ ppt/pptx
 • - เสียงประกอบความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ wav wma หรือ mp3
 • - แผนธุรกิจพอสังเขป เช่น ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า ความต้องการ การแข่งขัน การหาแหล่งเงินทุน การทำ 
 • ตลาด ฯลฯ

         หลังจากได้รับข้อเสนอผลงาน คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและแจ้งผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยทีม/บุคคลที่ผลงานผ่านการคัดเลือกจะต้องมานำเสนอผลงานบนเวทีประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานที่จะได้รับรางวัล 3 อันดับ โดยมีผู้นำเสนอบนเวทีไม่เกิน 5 คน และนำเสนอรวมไม่เกิน 5 นาทีต่อทีม


 
 
 

 

31-May-2018