" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ประกาศจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการจำนวน ๔ ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
 
 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ประกาศเสนอราคา
จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
 
 
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ                              จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
๒. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและโอเปอเรเตอร์    จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
๓. เจ้าหน้าที่งานบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
๔. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานโครงการพิเศษ          จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม...