บทวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี

08/01/2563
            ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการทำวิจัยด้าน genomic หรือ genetic หรือเซลล์และยีนบำบัดในขั้นตอน clinical trial จำนวนประมาณ 2,000 คนในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งกระจายตามสาขาต่างๆ ...
03/02/2563
          ตลาดเครื่องสำอางและความงามในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญ ทั้งด้านมูลค่าตลาดที่สูงและด้านการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 (ปี 2556 – 2561)... 
02/03/2563
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหุ่นยนต์จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์ หรือที่เรียกว่า ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) ซึ่งประกอบด้วยหัว แขน และขา แต่อันที่จริงแล้วหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนมนุษย์ แต่อาจเป็นเพียงแขนกลดังเช่นที่นิยมใช้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น...
07/04/2563
          ในปัจจุบัน การแพทย์แม่นยำได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์หลากหลาย เช่น การรักษาและป้องกันโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า โรคทางพันธุกรรมชนิดหายาก การคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของของทารกแรกเกิด เภสัชพันธุศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้ให้บริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน
19/06/2563
ในปัจจุบัน กระแสแนวโน้มของการดูแลสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมชองผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทั้งการตื่นตัวในการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโอกาสในการเจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
08/07/2563
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยถูกคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 6.71 ในช่วงปี 2563 – 2564 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์โลกที่คาดว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 4.1 – 5.1 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
05/08/2563
ตลาดยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับว่ามีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง ซึ่งตลาดยาในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากอินโดนีเซีย โดยตลาดยาไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 2.34 แสนล้านบาท  ในปี 2561 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ถึง 5 ต่อปี ในภาพรวม อุตสาหกรรมยาของไทยอยู่ในขั้นปลายของห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาทำการผลิตเป็นยาสำเร็จรูป
10/09/2563
จากรายงานของ Grand View Research (2018) พบว่า ในปี 2560 ตลาดเซลล์บำบัดโลกมีมูลค่าเท่ากับ 5.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 5.34 
Page view : 8512