แนวโน้มและสภาวะตลาดอุตสาหกรรมยาและยาชีววัตถุของประเทศไทย

05/08/2563
          ตลาดยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับว่ามีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง ซึ่งตลาดยาในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากอินโดนีเซีย โดยตลาดยาไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 2.34 แสนล้านบาท  ในปี 2561 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ถึง 5 ต่อปี ในภาพรวม อุตสาหกรรมยาของไทยอยู่ในขั้นปลายของห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาทำการผลิตเป็นยาสำเร็จรูป ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเป็นยาชื่อสามัญที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของตลาดยาไทยคือการควบคุมความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตในระดับสูงจนได้รับความมั่นใจจากนานาชาติ ซึ่งนับเป็นจุดแข็งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการผลิตยาเข้าสู่ตลาดรวมถึงการส่งออกยาไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเข้าถึงการรักษาโรคผ่านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาดยาในประเทศไทย
 
Page view : 1250