แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์ทางการแพทย์

02/03/2563
          แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหุ่นยนต์จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์ หรือที่เรียกว่า ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) ซึ่งประกอบด้วยหัว แขน และขา แต่อันที่จริงแล้วหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนมนุษย์ แต่อาจเป็น เพียงแขนกลดังเช่นที่นิยมใช้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อทดแทนกับจำนวนแรงงานที่ลดลง รวมทั้งมีการใช้หุ่นยนต์นอกภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ในขณะที่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์นั้นมีจำกัด ตัวอย่างของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ได้แก่ หุ่นยนต์ใช้ในการผ่าตัด (หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดและหุ่นยนต์ที่ช่วยหยิบอุปกรณ์การผ่าตัดให้กับทีมผ่าตัด) หุ่นยนต์เพื่อช่วยในด้านพัฒนาการของเด็ก หุ่นยนต์เพื่อการติดตามผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย หุ่นยนต์ทางการพยาบาล หุ่นยนต์เพื่อการขนส่งทางการแพทย์ หุ่นยนต์เพื่อการกายภาพบำบัด หุ่นยนต์ในห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงหุ่นยนต์ที่ใช้เกี่ยวกับยา เช่น หุ่นยนต์จัดยา หุ่นยนต์สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด หุ่นยนต์สำหรับร้านขายยา และหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยาที่ใช้เพื่อการผลิตยาในโรงงาน

Page view : 1074