ภาพรวมตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดทั่วโลก

22/04/2562
02-1-(1).jpg

          ตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดทั่วโลกมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2014 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 20.03 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 8 ปีถัดมา (ปี ค.ศ. 2014 – 2024) ซึ่งจากการวิจัยทางการตลาดของบริษัท Grand View Research ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดทั่วโลกจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 20.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2024  โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัด  ได้แก่ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยและศัลยแพทย์ได้รับประโยชน์จากใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตหุ่นยนต์ที่ทันสมัยขึ้น รวมถึงไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่มีมูลค่าสูงทำให้หันมาใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดมากขึ้นอัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับประสาท เป็นต้น  

Page view : 305