ทีเซลส์-มหิดลดันไทยฮับหุ่นยนต์การแพทย์

03/03/2563

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้เริ่มโครงการศูนย์หุ่นยนต์การแพทย์ระดับสูง (Advanced Medical Robotics Center) ที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,200 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์และสนับสนุนการทำงานของศูนย์เป็นระยะเวลา 5 ปี และมีมูลค่าการลงทุนในเฟสแรกเท่ากับ 400 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารศูนย์ 5 ชั้น มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร กำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 และอีก 200 ล้านบาท สำหรับการลงทุนด้านเครื่องมือทดสอบระดับสูง และในปี 2564 มีแผนในการดำเนินการเรื่อง การรับรองมาตรฐานให้สามารถตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหุ่นยนต์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดแข็งในเรื่องการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ และยังมีคณะแพทยศาสตร์และโรงเรียนแพทย์ในสังกัดเป็นผู้ใช้งาน และสามารถเป็นพื้นที่นำร่องในการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ได้


Page view : 186