เกี่ยวกับเรา

About Us:


  เมดิโคโพลิส เวชนคร เกิดจากความต้องการให้ประเทศเกิดเมืองที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับโลกด้วยชีววิทยศาสตร์ของประเทศไทย...

ติดต่อเรา

Contact Us:

Address : 252 SPE Tower Building, 9th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

เมดิโคโพลิส 

Medicopolis:

 YOTHI MEDICAL INNOVATION DISTRICT (YMID)

Title description, Sep 2, 2017

" เป็นย่านที่เกิดจากภาคีทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ ในการให้บิการทางการแพทย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการลงทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อต้นแบบในการพัฒนาย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลก "

Page view : 647