น.ส.รัตนา วรปัสสุ

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 836