นางเปรมฤดี เลิศศักดิ์วิมาน

นางเปรมฤดี เลิศศักดิ์วิมาน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 131 อีเมล premruedee@tcels.or.th
Page view : 178