ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
และนวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 331