ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

รองผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 112 อีเมล chairat.u@tcels.or.th
Page view : 1599