ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

3-ศ-ดร-สุรศักดิ์-วงศ์รัตนชีวิน_Page_1.jpg3-ศ-ดร-สุรศักดิ์-วงศ์รัตนชีวิน_Page_2.jpg3-ศ-ดร-สุรศักดิ์-วงศ์รัตนชีวิน_Page_3.jpg
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 103-104 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 1220